Assurantiezaken.nl is een vacaturesite waar bedrijven vacatures kunnen laten  plaatsen, met als doel personeel te werven dat affiniteit heeft met assurantien en alle daaraan gekoppelde functies zoals marketing, ict, financieel etc. Assurantiezaken.nl  is een initiatief van Tingen Sales Solutions, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 01132855

Intellectueel eigendom 

Assurantiezaken.nl is nimmer verantwoordelijk voor de door de client geleverde tekst en inhoud van de vacature, noch voor het design en/of het logo. Deze worden door de cliënt zelf aangeleverd per e-mail aan Assurantiezaken.nl

Kosten
Het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden betekent een aanvaarding van de kosten zoals omschreven onder ‘tarieven’. Assurantiezaken.nl levert z.s.m de dienst ( het plaatsen van de vacature, logo en doorlink) en vereist een betaling binnen 14 werkdagen op basis van een verstrekte factuur.

Publicatie
Assurantiezaken.nl behoudt zich het recht voor de geplaatste content zoals aangeleverd door de cliënt tevens te plaatsen op aan Assurantiezaken.nl gelieerde (social media) kanalen.

Moderatie
Assurantiezaken.nl behoudt zich het recht voor om een vacature te verwijderen of te weigeren indien deze niet voldoet aan de richtlijnen van Assurantiezaken.nl In dit geval zal direct contact worden opgenomen met de cliënt.

Resultaat
Assurantiezaken.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor het ontvangen van sollicitaties of het vinden van de juiste kandidaat naar aanleiding van een geplaatste vacature.

Aansprakelijkheid
Assurantiezaken.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van Assurantiezaken.nl  voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Rechtskeuze en geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Neem bij vragen contact op met ons op via info(@)assurantiezaken.nl