Het coronavirus en de verzuimverzekering

Nu het coronavirus om zich heen grijpt, worden steeds strengere maatregelen van kracht. Die maatregelen kunnen ook uw verzekeringen treffen. Veel ondernemers vragen zich bijvoorbeeld af wat er wel en niet gedekt is op de verzuimverzekering.

U bent als werkgever verplicht om de kans op besmetting onder werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen nemen zoals wijzen op hygiënevoorschriften en mensen thuis laten werken. Houd ook de landelijke procedures in de gaten. En bespreek met de bedrijfsarts wat u doet bij een vermoeden van een besmetting of om besmetting te voorkomen. En informeer uw medewerkers daar goed over.

Zieke medewerkers

Is een van uw medewerkers daadwerkelijk besmet, dan moet hij thuis blijven om te voorkomen dat hij de ziekte verspreidt. Ook als hij zich niet ziek voelt, kan hij toch niet naar het werk gaan. Vraag zijn collega’s om alert te zijn op signalen. Zij kunnen bijvoorbeeld preventief hun temperatuur opnemen. Als iemand zich ziek meldt omdat hij besmet is met het coronavirus, moet u zijn loon doorbetalen. De verzuimverzekering keert dan uit. En de ziekmelding moet bekend zijn bij zowel de arbodienstverlener als verzekeraar. Vertel uw medewerker dat hij verplicht is om de landelijke procedures te volgen.

Wel thuis, niet ziek

Wat als iemand niet naar het werk wil komen omdat hij vreest voor besmetting? Dan mag u dat als ziekmelding beschouwen als deze vrees gegrond is, bijvoorbeeld omdat een directe collega terug is gekomen uit een risicogebied. Is die gegronde reden om thuis te blijven er niet, dan hoeft u geen loon door te betalen. De werknemer moet dan vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Maar let op! Als iemand thuis blijft zonder dat hij ziek is, keert de verzuimverzekering niet uit. Ook als werknemers thuis blijven vanwege de sluiting van scholen/kinderopvang kunt u daarvoor geen claim indienen op de verzuimverzekering. Laat de mensen die niet ziek zijn daarom zoveel mogelijk thuis werken.

In quarantaine

Stel nu dat uw werknemer in het buitenland zit en in quarantaine wordt geplaatst. De loondoorbetalingsplicht geldt ook dan, want de quarantaine wordt op last van politieke invloeden afgegeven. Een verzuimverzekering biedt in deze situatie echter geen dekking, behalve als uw medewerker daadwerkelijk ziek is.

Nieuws