Miljoenennota : Veranderingen voor u als werkgever

De arbeidsmarkt is krap. Het is lastiger om goede werknemers te vinden en te behouden. Bovendien zijn veel mensen ontevreden over hun financiën. Zij willen volgend jaar er écht op vooruit gaan. Welke maatregelen heeft het kabinet in petto om het u als werkgever mogelijk te maken iets voor uw medewerkers te doen? Of om uw werkgeverslasten te verlagen?

Subsidieregeling praktijkleren

In 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen voor het mkb. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan drie sectoren met veel seizoenswerk: landbouw, horeca en recreatie. De tegemoetkoming vanuit de subsidieregeling praktijkleren voor BBL-plekken in deze drie sectoren gaat omhoog. 

Scholingskosten

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten blijft in ieder geval nog een jaar bestaan en zal waarschijnlijk per 2021 worden vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De definitieve datum van vervanging wordt later vastgesteld.

Onbelaste vergoedingen

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 2020 vergroot. Over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom van organisaties gaat een vrije ruimte gelden van 1,7% (was 1,2%). Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. De verruiming levert u €2.000 extra vrije ruimte op (0,5 procentpunt x €400.000). Als u over datzelfde bedrag 80% eindheffing had moeten betalen, zou u dat €1.600 kosten. U heeft dus flink meer ruimte om uw medewerkers onbelaste vergoedingen te geven.
Verder mag u vanaf 1 januari 2020 de kosten voor de aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) onbelast vergoeden aan werknemers zonder dat zij daarvoor hun vrije ruimte hoeven in te zetten.

Hogere bijtelling voor elektrische auto

Het huidige lage bijtellingspercentage van 4%, voor de elektrische auto gaat de komende jaren in stappen omhoog. In 2020 stijgt het naar 8%, in 2021 al naar 12% en voor de jaren 2022 tot en met 2024 wordt het 16%. In 2025 gaat het naar 17% en tenslotte is in 2026 het percentage gelijk aan dat van alle andere auto’s en bedraagt 22%.

Daarnaast wijzigt de komende jaren het deel van de cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is (de zogenoemde cap). Is de cataloguswaarde van de elektrische auto meer dan deze cap, dan geldt daarboven het algemene bijtellingspercentage van 22%. Op dit moment bedraagt die cap €50.000, in 2020 wordt dat €45.000. Vanaf 2021 daalt de cap naar €40.000 en blijft voor de jaren daarna gelijk. In 2026 verdwijnt de cap, omdat die niet langer nodig is.

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werknemers eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden. Er komt net als voor (het privégebruik van) auto’s van de zaak een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Werknemers die een fiets van de zaak privé mogen gebruiken, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen of het ophalen van de kinderen of voor het woon-werkverkeer, moeten jaarlijks 7% van de waarde van de adviesprijs van de fiets bij hun inkomen bijtellen.

Aanvullend geboorteverlof

In 2019 heeft het kabinet het geboorteverlof voor partners uitgebreid van twee dagen naar maximaal eenmaal de arbeidsduur per week. Halverwege 2020 komt daar het aanvullend geboorteverlof bij. Per 1 juli 2020 kan de werknemer, na de eerste week geboorteverlof, nog maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen.

Salaris en belastingen

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal de gemiddelde koopkracht volgend jaar met 1,2% stijgen. Dat cijfer is onder meer gebaseerd op de verwachting dat de lonen gaan stijgen. Of dat ook in uw bedrijf gebeurt, hangt af van de ruimte die u daarvoor heeft. Verder moet de koopkracht van uw medewerkers stijgen door wijzigingen in de inkomstenbelasting. Zij zouden er daardoor netto op vooruit moeten gaan.

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie ontvangen voor de transitievergoedingen bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn uitbetaald onder de compensatieregeling vallen. U kunt vóór 1 oktober 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die u in die periode heeft betaald. De hoogte van de compensatie hangt af van de transitievergoeding die u aan de werknemer heeft betaald.

Nieuwe WW-premie

U gaat als werkgever per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De hoge premie geldt voor flexibele krachten en de lage voor vaste werknemers. De sectorpremie voor de WW verdwijnt.

Er zijn twee situaties waarin u als werkgever achteraf de lage premie moet herzien naar de hoge premie: Dat is als een werknemer binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst gaat. En als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond krijgt dan in zijn arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor dat jaar.

Werkgeversbijdrage ZVW

U bent in 2020 goedkoper uit voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk van 6,95% naar 6,7% van het loon.

Nieuws