Miljoenennota : Partneralimentatie vanaf 2020 nog maximaal vijf jaar

De duur van de partneralimentatie wordt volgend jaar ingekort. De wet hiervoor is al in december 2018 aangenomen. De nieuwe regels gelden voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat eindigt vanaf 1 januari 2020.

De regels van de nieuwe wet zijn in de basis eenvoudig: het recht op partneralimentatie bestaat voortaan voor 50% van de tijd die het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft geduurd. Daarnaast geldt een maximum van vijf jaar. Nu is dat nog twaalf jaar. De wet geldt zoals gezegd voor alle scheidingen vanaf 1 januari 2020. Wel kan de rechtbank uitzonderingen maken. 

Onredelijke of onbillijke situaties

Die gelden als er sprake is van zogenoemde ‘onredelijke of onbillijke situaties’. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de ex-partner een gehandicapt kind verzorgt of zelf gezondheidsproblemen heeft. In zo’n situatie kan de rechter de uitkeringsduur verlengen.

Jonge kinderen

Ook als de scheidende partners jonge kinderen hebben, is er sprake van een uitzondering. De partneralimentatie kan dan van kracht blijven totdat het jongste kind twaalf is geworden. 

Meer uitzonderingen

Wie langer dan vijftien jaar was getrouwd – of een geregistreerd partner had – en binnen tien jaar de pensioenleeftijd leeftijd bereikt, kan tot dat moment aanspraak maken op partneralimentatie. Verder hebben vijftig-plussers die langer dan vijftien jaar getrouwd of geregistreerd partner zijn geweest maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

Oude rechten

De nieuwe wet is alleen van toepassing voor echtscheidingen vanaf 1 januari 2020. Voor scheidingen die voor die tijd zijn uitgesproken, blijft de oude wet van kracht en gelden de afspraken die vastliggen in het echtscheidingsconvenant en de beschikking van de rechter. 

Wel stoppen de verplichtingen als één van de ex-partners overlijdt. Bent u begunstigde en gaat u een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap aan of gaan u en uw nieuwe partner samenwonen? Ook dan vervalt de betalingsverplichting van uw ex.

Kinderalimentatie

De regels rondom de kinderalimentatie veranderen niet. Uw onderhoudsplicht blijft in principe van kracht totdat uw kinderen 21 jaar zijn. Op deze regel is één uitzondering: als een kind tenminste achttien jaar is en zelf voldoende inkomen heeft, kan het recht op kinderalimentatie vervallen.

Nieuws