Miljoenennota : Nog steeds groei, maar ook zorgen

Het Centraal Planbureau (CPB) brengt ieder jaar voor Prinsjesdag een raming uit met economische kerncijfers voor volgend jaar. Het kabinet bepaalt op basis van deze voorspellingen hoeveel ruimte er in de rijksbegroting zit voor (extra) uitgaven en investeringen volgend jaar.

Wat zijn de CPB-verwachtingen?

  1. De economie groeit met 1,4%. Dat is minder sterk dan in 2019. Maar al met al wordt een goed economisch jaar verwacht. Bovendien is er voor het zevende jaar op rij sprake van economische groei.
  2. De gemiddelde koopkracht zal met 1,2% stijgen. De koopkracht van werkenden verbetert doordat de lonen harder zullen stijgen dan de inflatie. Voor gepensioneerden valt de koopkrachtverbetering echter lager uit omdat veel pensioenfondsen door een te lage dekkingsgraad in 2020 waarschijnlijk de pensioenuitkeringen een beetje moeten verlagen.
  3. De inflatie was in 2019 vrij hoog (2,6%) als gevolg van de verhoging van het lage btw-tarief. Dat eenmalige effect is per 1 januari uitgewerkt. De inflatie halveert volgend jaar daardoor naar 1,3%. Dat is positief voor de koopkracht.
  4. De werkloosheid zal licht stijgen, maar blijft met 3,6% op een historisch laag niveau. 
  5. Het begrotingsoverschot is met 0,5% een stuk lager dan de 1,2% in 2019. Wel is het voor het vijfde jaar op rij dat de Minister van Financiën geld overhoudt. Dat is voor zover bekend nooit eerder gebeurd, in elk geval niet sinds de Tweede Wereldoorlog.
  6. De staatsschuld zal dankzij het begrotingsoverschot en de groei van de economie verder dalen naar 47,4% van het bruto binnenlands product.

Welke waarde kunt u nu hechten aan deze cijfers? Het CPB zelf benadrukt dat het om ramingen gaat. De economie is wellicht robuust en stabiel, maar ‘internationale handelsspanningen’ leiden wel tot onzekerheden. In worst-case-scenario’s kan de economie flinke klappen krijgen. Wat zijn de grootste bedreigingen?

  • Brexit. Nog een week of zes en de Britten vertrekken uit de EU. Maar hoe? Als er geen deal komt tussen het VK en de EU, zijn de gevolgen naar verwachting dramatisch. Komt er wel een deal, dan is het de vraag hoe hard deze deal is. Maar zelfs een zachte Brexit heeft gevolgen voor de economie. Er is ook nog een kans dat de Brexit weer wordt uitgesteld of dat er een nieuw referendum komt of nieuwe verkiezingen. Dat betekent niet dat de problemen zijn opgelost. Want de onzekerheid voor bedrijven en consumenten zal in dat geval toenemen.
  • Economie andere landen. Nederland is een open economie die voor een groot deel afhankelijk is van export. Nu in landen om ons heen de economische groei wegzakt en er zelfs krimp dreigt, heeft dat direct gevolgen voor de Nederlandse economie. Niemand weet nog hoe groot dat probleem is. 
  • (Handels)conflicten. Het is duidelijk dat de importtarieven die China en de VS elkaar opleggen de wereldhandel nadelig beïnvloeden. En wat als de VS zich niet beperken tot een handelsoorlog met China, maar ook een gewapende oorlog met Iran beginnen? Wat doet dat met de olieprijs? En met de internationale handelsbetrekkingen?

Zelfs zonder deze internationale ontwikkelingen, is er nog genoeg om ons druk over te maken. De invulling van het pensioenakkoord en het klimaatakkoord, bijvoorbeeld. De vergrijzing en daarmee gepaard gaande lagere arbeidsproductiviteit. Het stikstofprobleem. En nieuwe technologieën die kansen bieden maar ook banen kosten.

Nieuws