Naleving Arboregels kan beter

Iedere twee jaar onderzoekt de Inspectie SZW in hoeverre bedrijven de Arbeidsomstandighedenwet naleven. Waar moet u zoal aan voldoen en in hoeverre houden bedrijven zich aan de regels?

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De RI&E is een beschrijving van alle arbeidsrisico’s die zich in uw bedrijf voordoen. Het plan van aanpak is daar een onderdeel van en omvat maatregelen om de arbeidsrisico’s voor werknemers te verminderen of weg te nemen. Van alle Nederlandse bedrijven heeft 49% een RI&E, maar deze is lang niet altijd volledig. Slechts 30%  van de bedrijven heeft een RI&E waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. De RI&E mist bovendien helemaal bij 4 op de 10 bedrijven met minder dan 10 werknemers. Deze bedrijven zeggen vaak niet te weten dat een RI&E nodig is of ze weten überhaupt niet wat een RI&E is of dat het verplicht is er een te hebben. De Inspectie SZW kan u beboeten als een RI&E ontbreekt.

Arbodienstverlening

U moet een overeenkomst hebben met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Hierin staan werkafspraken voor de taken waarvoor u zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Vier op de vijf bedrijven hebben zo’n contract. In 95% van de gevallen is daarin ziekteverzuimbegeleiding opgenomen en in 49% vrije toegang tot (het spreekuur van) de bedrijfsarts. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, overleg tussen preventiemedewerker en bedrijfsarts, toegang van bedrijfsarts tot de werkplek en de procedure voor second opinion bij een andere bedrijfsarts, zijn in ongeveer een derde van de contracten opgenomen.

Ziekteverzuimbeleid

U moet een ziekteverzuimbeleid voeren. In 2018 hebben meer bedrijven adequate ziekteverzuimbegeleiding dan in 2014. Slechts 23% heeft dat niet. 

Bedrijfshulpverlening

Er moeten in uw bedrijf één of meer werknemers zijn die bij incidenten snel en adequate hulp kunnen bieden aan de aanwezigen in het pand. Ongeveer een derde van de bedrijven voldoet niet aan die eis. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers is dat zelfs 40%.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker voert maatregelen uit gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers of draagt bij aan de uitvoering ervan. Elk bedrijf is verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Ruim de helft van de bedrijven voldoet daaraan.

Nieuws