Verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid(?!)

Na jaren van steggelen, hebben sociale partners dan eindelijk een pensioenakkoord bereikt. Een belangrijk, maar omstreden onderdeel daarvan is dat zzp’ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten afsluiten. Wat staat u te wachten?

Het is opvallend dat in het bereikte pensioenakkoord ook is opgenomen dat zzp´ers zich tegen arbeidsongeschiktheid moeten verzekeren. Want pensioen gaat toch over inkomsten na het beëindigen van een werkzaam leven? Terwijl arbeidsongeschiktheid een probleem is als het je overkomt tijdens je werkzame leven. Je zou kunnen beredeneren dat pensioen in strikte zin gaat over financiële zekerheid wanneer inkomsten niet door arbeid gegenereerd kunnen worden (dus bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner). Maar dan blijft toch de vraag of je ondernemers een verzekeringsplicht op kunt leggen. De crux van het ondernemerschap zit hem juist in het zelf dragen van de risico´s die met hun werk gepaard gaan, inclusief inkomensrisico´s?

Inkomensrisico zzp´ers

Waarom ziet de overheid graag dat alle zzp´ers een AOV afsluiten? Omdat onverzekerde ondernemers een risico vormen. Als zij arbeidsongeschikt raken, moeten zij wellicht terugvallen op overheidsvoorzieningen zoals een bijstandsuitkering en toeslagen. De kosten daarvan worden betaald uit algemene middelen, dus alle belastingbetalende Nederlanders dragen daaraan bij. Ook om andere redenen is het onwenselijk dat een behoorlijk grote groep het risico loopt op een laag inkomen of armoede. Er zijn per slot van rekening ongeveer een miljoen zzp´ers en slechts rond de 20 procent heeft een AOV.

Niet nodig of te duur

Waarom zijn er niet meer zzp´ers verzekerd? Sommige vinden een AOV niet nodig omdat zij een werkende partner hebben met een mooi inkomen en/of omdat zij vermogen hebben om inkomensachteruitgang op te vangen. Of soms zijn ze ook nog in loondienst en hebben zo dus inkomensbescherming. Andere zzp´ers vinden een AOV te duur. Zij menen zich de premie eenvoudigweg niet te kunnen veroorloven.

Nieuws